Nowość
Czytanie ciała – od obserwacji do praktyki

Przewiń do szczegółów produktów

1 650,00 zł

Dodaj do koszyka

Opis produktu

Ten kurs obejmuje przegląd fundamentalnych umiejętności wymaganych w efektywnej strukturalnej pracy z ciałem:

 • Umiejętności percepcyjne w czytaniu ciała
 • Notowanie/zapisywanie spostrzeżeń dokonywanych podczas statycznej oceny strukturalnej
 • Tworzenie planu terapii
 • Umiejętności pracy mięśniowo-powięziowej w celu rozluźnienia powięzi
 • Czytanie chodu – bardziej dynamiczna ocean struktury pacjenta oparta na  sposobie w jaki on się porusza,

 Zagadnienia:

 • Opis postawy ciała w oparciu o zasadę względności oraz z użyciem określeń:  pochylenie, przesunięcie, rotacja i zgięcie jak i  modyfikatorów  lewo/prawo, do przodu/do tyłu, przyśrodkowo/dobocznie oraz w górę i w dół.
 • Znaczenie względnyc punktów odniesienia  w zależnościach pomiędzy  poszczególnymi elementami  
 • System zapisu z wykorzystaniem formularza proforma
 • W jaki sposób koncepcja Taśm Anatomicznych może pomóc w pracy posturalnej 
 • Tworzenie planu terapii wskazówki dotyczące budowania strategii sesji przy pomocy  serii heurystycznych zasad
 • Strukturalna praca z ciałem jako złożony i długotrwały proces, a nie krótkoterminowa terapia skupiająca się na zniwelowaniu symptomów
 • Stałe kształtowanie się sieci kolagenowej
 • Model segmentarny Dr. Idy Rolf jako droga do modelu Taśm Anatomicznych.

Przy każdym prezentowanym aspekcie czytania ciała słuchacze będą ćwiczyć czytanie ciała  z partnerami  w parach, odnotowując przemieszczenia segmentów, a następnie wykonując  interwencie pracy  z ciałem w małej skali na swoich partnerach.

 • fizjoterapeutów
 • studentów fizjoterapii (po I roku)
 • techników fizjoterapii
 • techników masażystów.

Dzień 1 – Praca nad równowagą w płaszczyźnie strzałkowej

Elementy  oceniania równowagi w płaszczyźnie strzałkowej – w głównej mierze oznacza to równoważenie  Taśmy Powierzchownej Przedniej oraz Taśmy Powierzchownej Tylnej.

 • Głowa: zwykle wysunięcie głowy w przód
 • Przodo/tyłopochylenie głowy (względem pionu), co ma bezpośrednie przełożenie na ustawienie oczu
 • Klatka piersiowa: najczęściej pochylenie w przód lub w tył , rzadziej przesunięcie (względem miednicy)
 • Pogłębione lub  pomniejszone zgięcia  w kręgosłupie piersiowym
 • Przesunięcie w dół lub w górę mostka względem piersiowego odcinka kręgosłupa  
 • Kręgosłup lędźwiowy: zwykle uwypuklony lub spłaszczony
 • Brzuch: choć technicznie nie stanowi segmentu ciała, obszar ten może ulec kompresji.
 • Miednica: przesunięcie lub pochylenia w przód lub tył, ale ponieważ są one ściśle sprzężone, musimy znaleźć sposób indywidualnego sprawdzania aspektu przesunięcia oraz pochylenia miednicy blisko powiązanego z lordozą lędźwiową.
 • Udo: Pochylenie kości udowej względem miednicy
 • Podudzie: odchylenie kości piszczelowej od pionu oraz „krótka pięta”
 • Stopa: łuki stopy
 • Test pochylenia miednicy

Przegląd struktury sesji terapeutycznej

 • Ocena struktury pacjenta w pozycji stojącej
 • Odniesienie do głównych tematów konkretnej sesji w kontekście serii spotkań
 • Praca na mięśnio-powięzi oraz praca z ruchem
 • Gra końcowa – praca na pasmach tylnych, praca na odcinku szyjnym, uniesienie miednicy
 • Ocena końcowa struktury pacjenta w pozycji stojącej
 • Opcjonalnie jedno lub dwa ćwiczenia dla pacjenta do domu.

Techniki równoważenia w płaszczyźnie strzałkowej

 

DZIEŃ 2 – Praca  nad równowagą w płaszczyźnie czołowej  

Elementy oceny równowagi w płaszczyźnie czołowej – głównie  równoważenie dwóch Taśm Bocznych

 • Od przodu: sprawdź pochylenia i przesunięcia w głównych segmentach oraz określ które obszary skrócenia utrzymują wzorzec.
 • Od tyłu sprawdź czy w kręgosłupie nie występuje skolioza, a następnie przyjrzyj się szczegółowo głównym segmentom
 • Kręgosłup jako całość: sprawdź czy u pacjenta nie występują wzorce kompensacyjnych zgięć w odcinku kręgosłupa od C1 do L5
 • Głowa – sprawdź pochylenia do boku lub
 • Opcjonalnie, sprawdź czy szczęka nie jest podwieszona asymetrycznie
 • Klatka piersiowa: poszukaj pochyleń lub przesunięć oraz towarzyszących im wzorców skrócenia tkanek miękkich  w Taśmach Bocznych, a od przodu sprawdź  zaangażowanie innych taśm biegnących po przedniej stronie ciała i przecinających linię pośrodkową  – Taśmy Spiralnej oraz Funkcjonalnej Taśmy Przedniej
 • Od tyłu sprawdź ewentualne skrócenia w Głębokiej Taśmie Bocznej (mięśniu czworobocznym lędźwi oraz mięśniach pochyłych środkowych) jak również zaangażowanie Taśmy Funkcjonalnej Tylnej
 • Sprawdź, czy po stronie krótszej występuje stłoczenie żeber
 • Miednica: Sprawdź czy nastąpiło przesuniecie do boku miednicy
 • Sprawdź odchylenie miednicy na boki lub też wszelkie inne pochylenia względem płaszczyzny poziomej
 • Kończyna dolna: przesunięcie do boku będzie niewątpliwie skutkowało serią kompensacyjnych skróceń w Taśmach Bocznych oraz Głębokiej Taśmie Przedniej kończyn dolnych, w szczególności mięśniach przywodzicielach
 • Podudzie: sprawdź pochylenie kości piszczelowej względem kości udowej (ustawienie koślawe lub szpotawe)
 • Stopa: zwróć szczególna uwagę na pronację/supinację stopy, jej stopień może być w obu stopach różny

Techniki równoważenia w płaszczyźnie czołowej

 

DZIEŃ 3 – praca nad równowagą w płaszczyźnie poprzecznej

Przegląd zasad postępowania w pracy z wzorcami rotoskoliozy  – najpierw praca na  zgięciach a następnie rotacjach w kręgosłupie (grupa mięśni poprzeczno-kolcowych)

Elementy oceniania równowagi w płaszczyźnie poprzecznej – praca  z taśmami przecinającymi linię pośrodkową ciała

 • Potrzeba spojrzenia z góry przy ocenie problemów natury rotacyjnej
 • Sprawdź patrząc z góry czy występują rotacje głównych segmentów: głowy, klatka piersiowej, miednicy oraz stóp
 • Sprawdź ewentualne różnice w wyproście stawu kolanowego.
 • Sprawdź z przodu  czy występuje brak równowagi  w górnym przebiegu Taśmy Spiralnej, Taśmy Funkcjonalnej Przedniej oraz dolnym przebiegu Taśmy Spiralnej, jakikolwiek  wzorzec rotacji przyśrodkowej lub bocznej kończyn
 • Sprawdź czy występuje wzorzec rotacji wewnątrz kończyn, na poziomie przedramienia, kolana lub kostki.
 • Różnice w łukach stóp, które mogą mieć związek z nierównowagą w dolnej części Taśmy Spiralnej
 • Sprawdź od tyłu równowagę w taśmie Funkcjonalnej Tylnej oraz zweryfikuj, czy nie pojawiła się nierównowaga  w obszarze obręczy barkowych, która wynika z  braku równowagi w górnej części Taśmy Spiralnej, a następnie, zwykle później w serii spotkań, oceń wzorzec rotacji kręgów.   

Następnie sprawdź główne segmenty:

 • Głowa: Sprawdź rotacje szyi oraz głowy względem klatki piersiowej
 • Klatka piersiowa: sprawdź punkt przecięcie oraz długość ramion “X”
 • Sprawdź Taśmę Funkcjonalną Przednią, aby zobaczyć czy występuje w niej podobne skrócenie co w Taśmie Spiralnej idącej do obręczy barkowej po tej samej stronie ciała
 • Miednica: Sprawdź odnoszące się do Taśmy Spiralnej pochylenia lub przesunięcia miednicy na boki
 • Kończyna dolna: Sprawdź ogólną tendencję do rotacji przyśrodkowej lub bocznej wychodzącą z biodra oraz to, czy ta tendencja jest symetryczna?
 • Podudzie: sprawdź czy występuje skręcenie kości piszczelowej
 • Staw skokowy: sprawdź czy stopa jest ustawiona w ewersji lub inwersji.

Techniki równoważenia w płaszczyźnie poprzecznej

 

DZIEŃ 4 – Szczegółowa praca nad rotacjami kręgów, nierównowagą miednicy oraz obręczy barkowych oraz problemami wewnątrz kończyn

Rotacje kręgów

Wykorzystując palpację określ miejsca neutralne oraz  szczyty łuków. Zaznacz miejsca pracy na mięśniach prostownikach grzbietu oraz mięśniach poprzeczno-kolcowych.

Techniki pracy w rotacjach  kręgów

Technika rozluźniania mięśniowo-powięziowego w połączeniu z energizacją mięśni  z pacjentem leżącym na brzuchu jak i pacjentem w pozycji siedzącej.  

Praca z obręczami

Obręcz biodrowa

 • Wzorzec mięśniowo-powięziowy w skręceniu miednicy, przesunięciu talerzy biodrowych.

Zespół obręczy barkowej:

 • Praca od środka płaszczyzny strzałkowej w kierunku opuszków palców
 • Przemieszczenie łopatek praca na wzorcu “X” łopatek przy pochyleniu lub przesunięciu łopatki

Organizacja wewnątrz kończyn

Zarówno kończyny górne jak i dolne są narażone na negatywne działanie sił wynikające z organizacji zespołu szkieletu osiowego oraz z nawykowych wzorców ruchowych pacjenta.

Kończyna górna

Najpowszechniej spotykane problem:

 • Przyśrodkowa lub boczna rotacja kości ramiennej
 • Przyśrodkowe lub boczne pochylenie kości ramiennej
 • Pochylenie w przód kości ramiennej (poza rewolwerowca)
 • Zwiększone zgięcie w stawie łokciowym
 • Zbyt duża pronacja przedramienia
 • Nadmiernie zgięta dłoń

Kończyna dolna

Po opracowaniu ogólnego wzorca  rotacji przyśrodkowej lub bocznej w stawie biodrowym, w wyniku którego palce stóp wskazują do środka lub na zewnątrz.  Ten ogólny wzorzec może potencjalnie skutkować  problemami w stawach kolanowym, skokowym oraz samej stopie.

Oprócz  rotacji w stawie biodrowym, najczęściej spotykane problem w obrębie kończyny dolnej to:

 • Skręcenie kości piszczelowej w kolanie
 • Stopa ustawiona w ewersji lub inwersji
 • Pochylenie przyśrodkowe kości piętowej
 • Zbyt wysoki lub niski łuk przyśrodkowy stopy.

W cenie kursu zapewniamy:

 • udział w kursie oraz jego tłumaczenie
 • certyfikat ukończenia kursu oraz świadectwo ukończenia kursu

Wpisowe 500 zł płatne wraz ze zgłoszeniem na numer konta:

ING Bank Śląski S.A. 51-1050-1520-1000-0023-4467-6537
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
ul. Grabowa 22; 61-473 Poznań
z dopiskiem: Czytanie ciała John Smith

Opłata wpisowa jest jednorazowa i bezzwrotna (w przypadku rezygnacji przez słuchacza).

 

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jak również do Bazy Usług Rozwojowych. Jak uzyskać dofinansowanie ? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie